Anasayfa / 9. Sınıf Kimya Konuları

9. Sınıf Kimya Konuları


Hal Değişimi

Hal Değişimi Bir maddenin bir fazdan başka bir faza geçmesi olayına hal değişimi denir. Hal değişim olayları fiziksel değişimlerdir. Erime: Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayıdır. Katı maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime noktası denir. Donma:  Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayına denir. Sıvı …

Devamı...

Sıvılar ve Özellikleri

SIVILAR Sıvıların Özellikleri: Sıvılar kışkan özelliğe sahiptir. Sıvı fazda tanecikler arası boşluk gaz faza göre daha azdır. Sıvı fazın enerjisi gaz fazından daha düşüktür. Sıvılar zamanla birbirleri içinde dağılırlar. Sıvılar bulundukların kabın şeklini alırlar. Yüzey Gerilimi: Sıvıların yüzey alanlarını 1 cm2 veya 1 m2 arttırmak için verilmesi gereken enerjiye yüzey …

Devamı...

Maddenin Fiziksel Halleri

kati-sivi-gaz

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ KATI HAL: Maddenin en düzenli halidir. Maddeyi oluşturan atom ve moleküller arasındaki çekim kuvvetleri en fazladır. Maddeyi oluşturan atom ve moleküller arasındaki boşluklar en azdır. Belir bir şekil ve hacim vardır. Katı maddeler sıkıştırılamazlar. Katı halde tanecikler titreşim hareketi yaparlar. SIVI HAL: Sıvı maddeler konuldukların kabın hacmini …

Devamı...

Katılar ve Çeşitleri

KATILAR ve ÇEŞİTLERİ Amorf Katılar: Belli bir geometrik şekli olmayan katılara denir. Kauçuk gibi. Kristal Katılar: Belirli bir geometrik şekli olan katılara denir. Şeker ve sofra tuzu gibi.   İyonik Kristaller: İyonik kristallerde, kristali oluşturan tanecikler iyonlardır. Katı kristaldeki iyonlar, zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti olan iyonik bağlarla …

Devamı...

Güvenliğimiz Kimya

GÜVENLİĞİMİZ KİMYA Kimya sanayi, endüstrinin en önemli aynı zamanda risk derecesi en yüksek koludur.  Gerekli önlemler alınmadığında geri dönşü mümkün olmayan kazalar meydana gelebilir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilincin oluştrulması amacıyla sanayide kullanılan tehlikeli kimyasal maddeler sınıflandırılmış ve bu maddelere maruz kalındığı takdirde alınması gereken önlemler …

Devamı...

Elektronegatiflik

ELEKTRONEGATİFLİK Bir atomun bir kimyasal bağda bağ yapan elektronları çekme gücüne elektronegatiflik denir. Atom yarıçapı azaldıkça elektronegatiflik artar. Periyodik tabloda aynı grupta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elekronegatiflik azalır. (atom çapı büyür) Örnek Soru: 9F ve 17Cl  atomlarının elektronegatifliklerini karşılaştırınız. Aynı …

Devamı...

Temizlik Malzemeleri

triester

TEMİZLİK MALZEMELERİ SABUN            DETERJAN          ÇAMAŞIR SUYU         ÇAMAŞIR SODASI   Bazik ortamda yağların hidrolizlenmesi  sonucu oluşan uzun zincirli (C12-C18) karboksilli  asitlerin sodyum (Na) veya potasyum(K) tuzlarına sabun, bu  olaya da sabunlaşma denir.   —Potasyum (K) içeren sabunlar yumuşak, sodyum (Na) içeren  sabunlar sert sabunlardır.     POTASYUM STERAT(ARAP SABUNU) —Yumuşak sert …

Devamı...

Yaygın Malzemeler Cam ve Çeşitleri

kireç taşı

SÖNMEMİŞ VE SÖNMÜŞ KİREÇ   Kireç yataklarından elde edilen kireçtaşının (CaCO3) dikey ocaklarda yüksek sıcaklıklara (900-1000 C0) kadar ısıtılmasıyla sönmemiş kireç (CaO) elde edilir. —Fırınların iç kısmı ateş tuğlası  dış kısmı çelik ile döşelidir. —Sönmemiş kirece (CaO  )su eklendiğinde  sönmüş kireç elde edilir(Ca(OH)2)  tepkime sonunda açığa çıkan ısı suyu kaynatabilecek …

Devamı...

Mol, Atom, Hacim İlişkisi

giren urun

KİMYASAL REAKSİYONLARIN DENKLEMLERİ Kimyasal değişimlerin sembol ve formüllerle gösterilmesine kimyasal denklem denir. Tepkimeye giren maddelere reaktifler, tepkime sonunda oluşan maddelere ise ürünler denir.     Tepkimede tüm maddeler aynı   halde ise tepkime homojen tepkime olarak adlandırılır.     Tepkimede farklı fiziksel hallerde maddeler var ise tepkime heterojen tepkime olarak adlandırılır …

Devamı...

Metal, Ametal ve Yarımetalin Özellikleri

PERİYODİK TABLODA SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKÇE —Kütle numarası artar —Elektron verme eğilimi artar —Metalik karakter azalır —Değerlik elektron sayısı artar —Ametalik  karakter artar —Elementlerin oksitlerinin asidik karakteri artar   not: bu özellikleri ezberlemeden hatırlayabilmek için periyodik cetveli göz önüne getirmeniz , elementlerin yerlerini bilmeniz ,özellikleri hatırlamanızda  yardımcı olur örneğin: Ametallerin …

Devamı...

Periyodik Sistemin Tarihçesi

CABİR BİN HAYYAN(721-815) O dönemde belirlenen maddeleri 1.grup: Kükürt , amonyum , klorür , kamfor, arsenik ,gibi maddeler 2.grup: bakır ,gümüş ,altın , demir 3.grup: odun , kömür ve benzeri maddeler şeklinde sınıflandırdı.     ANTONİE LAVOİSLER(1743-1794) 33 elementten oluşan bir tablo hazırladı Elementleri metal ve ametal olarak sınıflandırmaya çalıştı. …

Devamı...

Bileşikler (Tuzlar ve Oksitler)

hcl2

                  Asitlerle bazların tepkimesi sonucu oluşan ürüne tuz denir a)Asidik tuz Kuvvetli asit ile zayıf bazın tepkimesinden oluşan tuzlardır. —Asidik tuzun sulu çözeltisinde H+        OH–   den daha büyüktür —Sulu çözeltisi turnusolu kırmızıya boyar —Bazlar ile tepkime verir b)Bazik tuz Kuvvetli bazların zayıf …

Devamı...

Alaşımlar

      İki yada daha fazla metalin eritilip birbirine karıştırıldıktan sonra soğutulmasıyla elde edilen metal özelliğindeki maddelere alaşım denir. Bazı alaşımlar yapısında ametalde içerir —Gümüş kaplar  18 ve 22 ayar altın , madeni para, çelik lehim birer alaşımdır. —22 ayar altının 22/24 altın 2/24 ü bakırdır.18 ayar altının %75 …

Devamı...