Anasayfa / YGS-LYS / YGS Fizik Konuları ve Dikkat edilecek Noktalar

YGS Fizik Konuları ve Dikkat edilecek Noktalar

YGS Fizik Konuları ve Dikkat edilecek Noktalar

Öğrencilerimizin sıklıkla hata yaptığı hatalardan ve sorduğu  Ygs fizik konuları nelerdir? hangi konudan ne kaç soru çıkar? gibi sorulara cevap vermek için YGS de çıkacak olan konular için böyle bir hazırlık yapmayı düşündüm. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın buraya eklemek istediği noktalar var ise yorum kısmına yazabilirler. Şuan sadece 9. sınıftaki ilk 4 Ünite ile ilgili hazırlık yaptım. Sınavdan önce diğer konuları da eklemeyi düşünüyorum.

Ünite 1: FİZİĞİN DOĞASI (1 soru)

Fiziğin Alt alanları

Atom fiziği ve nükleer fizik arasındaki farklar.

Atom fiziği: Atomun yapısı, elektronun yörüngede bulunması gereken yer, atomun diğer atomlar ile ilişkisini inceler.

Nükleer fizik Atomun çekirdeğindeki değişimleri inceler. Çekirdek parçalanması ile farklı bir maddelerin oluşması, yada çekirdeklerin birleşmesi sonucu madde oluşumu ve bu değişimler sonucu açığa çıkan enerji ile ilgilenir.

Bilimsel Bilgi

Burada dikkat edilecek yer, Kanun ve Teori arasındaki fark.

Teori: Bilimsel bir olayı açıklayan bilgi topluluğu denilebilir.

Kanun: Bilimsel bir olayı dar kapsamda açıklayan büyüklüklerin birbiri ile ilişkisini formüller yardımıyla gösteren bilgidir. Yer çekim kanunu, ohm kanunu, Kanunlar bir formül belirtir.

Teoriler ispatlanırsa kanun olur ifadesi yanlıştır. Kanunlar değiştirilemez bilgidir yanlıştır.

Nitel gözlem: Ölçü aracı kullanılmadan gözlemlenen olaylar.

Nicel Gözlem: Ölçü aracı kullanılır. Büyüklük sayı ile belirtilir. İki büyüklüğü yanyana getirip karşılaştırma yapmak nicel gözlemdir. Alinin Ahmet’ten uzun olduğunu ifade ederken yanyana getirip karşılaştırma yapılmışsa nicel gözlem olur.

İki maddeye dokunup sıcaklıklarını karşılaştırmak nitel gözlem olur.

Kontrollü deney: Bağımlı ve Bağımsız değişkenler. Burada genelde bir deney verip hangisini ispatlamak istemektedir şeklindeki sorulara dikkat etmek gerekir.

Skaler ve Vektörel büyüklükler

Skaler Büyüklükler:  Yönsüz büyüklükler Hareket konusunda sürat alınan yol skalerdir. Basınç skalerdir.

Vektörel Büyüklükler: Yönlü büyüklükler. Vektörel büyüklüklerin başlangıç noktası, doğrultusu, yönü ve büyüklüğü vardır. Bunlardan doğrultu, yön ve büyüklük değiştiğinde büyüklük değişir. Özellikle hız sorularında buna dikkat edilmelidir. Hızın yönü değişmiş ise hız değişmiştir. Kuvvet, ağırlık, hız, ivme,

Modelleme: son yıllarda müfredata dâhil edilen bir konudur. Bir olayı açıklarken başka bir olay, grafik, formül ve şekilden faydalanma modellemedir.

Atomu anlatırken güneş sistemini örnek verme Hareket ile ilgili grafik çizme Formül yazma Olayı anlatan şekil çizme Animasyonlardan ve simülasyonlardan yararlanma modelleme örnekleridir.

Bir olayın direkt olarak kendisini gösterme modelleme olamaz. Örneğin Kalp konusu anlatırken sınıfta tavuk kalbi göstermek modelleme sayılmaz.

Temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler

Temel büyüklükler. Bilim adamları tarafından kabul edilen, fizikte kullanılan büyüklükleri n temelini oluşturan büyüklüklerdir. Doğada bütün maddeleri oluşturan elementler ne ise fizikteki büyüklüklerde temel büyüklükler aynıdır. KISA MUZ şeklinde kodlanabilir. Alan, hacim, kuvvet türetilmiş büyüklüklerdir.

Bu ünitede ayrıca Bilimsel bilginin özellikleri, deney, gözlem, düşünce deneyi, delil, çıkarım gibi tanımların okunmasında fayda var.

Ünite 2 Maddenin ortak özellikleri ( 1 soru )

Maddenin ayırt edici özellikleri: Burada dikkat edilecek husus ayırt edici özelliklerin maddenin haline göre değişkenlik göstermesi, Aynı şartlarda hesaplanması gerekir.

Örneğin aynı sıcaklık ve basınç altında öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Ancak bu şartlarda özkütlesi aynı olan maddeler için aynı olabilir ifadesini kullanabiliriz. Öz kütlesi farklı olan maddeler için kesinlikle farklıdır. Farklı sıcaklık veya basınç altında öz kütle aynı çıkmışsa bu maddelerde kesinlikle farklıdır.

Su -4C   +4C arası hariç maddelerde sıcaklık arttıkça maddenin hacmi artar (genleşme) özkütlesi küçülür.

Basınç arttıkça ( basınç arttıkça maddenin hacmi küçülür) özkütle artar.

Bir madenin kütlesi artırılırsa aynı oranda maddenin hacmi de artar. Maddenin hacmi artarsa (sıcaklık ve basınç sabit kalmak şartıyla) kütlesi de aynı oranda artar. Örneğin 80g süt 100ml hacim kaplar ise kütle artırıldığında 160g süt 200ml hacim kaplar. Aynı şekilde 100ml süt 80g ise hacim artırılıp 200ml yapılırsa kütlesi 160g olur.

Kütle-hacim grafiğinin eğimi özkütleyi verir. Eğim fazla ise özkütle büyüktür. Burada grafikteki eksenler değiştirilip hacim-kütle grafiği yapılırsa bu grafiğin eğimi ile özkütle ters orantılı çıkar.

Bir maddenin bir parçası çıkartılıp öz kütlesi daha büyük olan madde ile doldurulur ise cismin kütlesi artar. Öz kütlesi küçük olan madde ile doldurulursa kütlesi azalır.

Kütle değişimi= hacim x (özkütle değişimi) bu formülle kütle değişimi hesaplanabilir.

Ünite 3 Kuvvet ve Hareket ( 2 soru )

Kuvvet

Newton’un hareket yasalarından bir tane soru gelebilir. Özellikle etki tepki kuvvetleri. Etki ve tepki kuvveti aynı büyüklükte ve zıt yönde olmalıdır. Etki ve tepki kuvveti aynı cisim üzerinde gösterilemez. Cisme uyguladığınız kuvvet ile cismin şeklinde değişiklik olsa bile etki-tepki çifti eşittir. Örneğin araca çarpan sinek olayında sineğin arabaya uyguladığı kuvvet ile arabanın sineğe uyguladığı kuvvet birbirine eşittir.

Sürtünme kuvveti ağırlığa bağlıdır ifadesi yanlıştır. Yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvvetine eşittir.

Sürtünme kuvveti iki çeşittir. Cisim durgun ise statik sürtünme kuvveti, hareketli ise kinetik sürtünme kuvveti etki eder. Statik sürtünme kuvveti cisme uygulanan kuvvet kadardır. Sadece statik kuvvetinin alabileceği maksimum değer formülle hesaplanır. Maksimum değerden fazla kuvvet uygulanır ise cisim harekete geçer ve artık kinetik sürtünme kuvveti devreye girer. Cisim hareket ettiği sürece cisme kuvvet uygulansın ya da uygulanmasın cisme etki eden sürtünme kuvveti sabittir ve formülle hesaplanan değer kadardır. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin her ikisi üzerinde de oluşur. Bu kuvvetlerin büyüklükleri eşit ve zıt yöndedir.

Kuvvet-ivme grafiğinin eğimi cismin kütlesini verir.

Hareket

Burada alınan yol ve yerdeğiştirme tanımlarına dikkat edilmelidir. Alınan yol skaler, yerdeğiştirme vektörel büyüklüktür. Yerdeğiştirme hesaplanırken ilk konum ile son konum arasına çizilen doğru yerdeğiştirmeyi verir. Bu doğrunun büyüklüğü yerdeğiştirmenin büyüklüğüne eşittir.

Hız=yerdeğiştirme/zaman       Sürat= alınanyol/zaman

Hız vektörel bir büyüklüktür. Hızın yönü değiştirilecek olursa hız değişmiş olur. Örneğin düzgün çembersel hareket yapan cismin sürekli olarak doğrultusu ve yönü değiştiği için hızı sürekli olarak değişir. Ancak hızın büyüklüğü değişmediği için anlık sürati sabittir.

İvme: cismin birim zamandaki hız değişimidir. Hız değişmiyor ise ivme sıfırdır. Newtonun hareket yasalarına göre ivme sıfır ise Net kuvvet sıfırdır. Net kuvvetin sıfır olması cismin üzerine etki etmiyor anlaşılmamalıdır. Kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıdır. İvme vektörel büyüklüktür yönü daima net kuvvetle aynı yöndedir. Bir cismin hızının yönü değiştirilse bile ivmeli hareket yapar. Düzgün Çembersel harekette olduğu gibi hızın sürekli olarak yönü değişir bunun için cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklıdır.

Konum zaman grafiğinin eğimi (X/t) hızı verir. YGS de sabit hızlı hareketten sorumlu olduğumuzdan dolayı ivmeli hareketin konum zaman grafikleri sorularda çıkmaz.

Hız zaman grafiğinin altında kalan alan (v.t) işaretleriyle birlikte toplanırsa yerdeğiştirmeyi, mutlak değerce toplanırsa alınan yolu verir.  Buradan aracın verilen aralıkta ortalama hız ve ortalama sürati hesaplanabilir.

Ünite 4 İş güç Enerji (1-2) soru

İş yapabilme şartlarına dikkat edilmelidir. Uygulanan kuvvet hareket doğrultusunda ( harekete paralel) olması gerekir. Cisim hareket etmiyorsa iş yapılmaz, kuvvetin doğrultusu ile hareket doğrultusu dik ise iş yapılmaz.

Kuvvet-yol grafiğinin alanı (F.x) yapılan işi verir.

Enerji çeşitleri, mekanik, ısı, ışık, ses, kütle, kimyasal,

Mekanik enerji =Kinetik Enerji + Potansiyel enerji

Bir cisim üzerine yapılan iş cismin enerjisindeki değişime eşittir. Yapılan iş hareketle aynı yönde ise pozitif iş cisme enerji kazandırır. Yapılan iş hareketle ters yönde ise negatif iş, cisme enerji kaybettirir.

Mekanik enerjinin korunması için cisim üzerine hiçbir şekilde iş yapılmaması gerekir. Sürtünmeli bir ortamda hareket eden cismin mekanik enerjisi korunamaz. Mekanik enerjinin korunduğu durumlarda mekanik enerjiyi oluşturan potansiyel enerji ve kinetik enerji sürekli olarak birbirine dönüşebilir. Bunların toplamı daima sabit kalacaktır.

https://www.fenodevi.com/ygs-lys/ygs-fizik-konulari-dikkat-edilecek-noktalar-isi

Bu hazırladığım Konularla ilgili daha detaylı bilgiler için aşağıdaki yazıları okuyabilirsiniz.

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/hareket-konum-yerdegistirme

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/newtonun-hareket-kanunlari

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/fizik-bilimine-giris

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/bilimsel-calisma-yontemleri

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/fizikte-kullanilan-temel-ve-turetilmis-buyuklukler

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/skaler-ve-vektorel-buyuklukler

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/kilcallik-olayi

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/yuzey-gerilimi

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/maddenin-ayirt-edici-ozellikleri-3

https://www.fenodevi.com/9sinif-fizik-konulari/ozkutle

 

Benzer Konu

2017 Ygs Fizik Soruları ve Cevapları

2017 Ygs fizik soruları ve cevapları, hangi konulardan sorular çıktı. soru dağılımı nasıldı? Soruların zorluk düzeyi ve yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.